Bài tập c

Bài tập

Viết chương trình C++ nhằm cùng nhì phân số cùng hiển thị hiệu quả. Chương trình của bạn sẽ nhắc người dùng nhập phân hàng đầu cùng phân số 2. Tử số cùng mẫu số được nhập một giải pháp riêng rẽ rẽ vì chưng khoảng trống, nhỏng dưới đây:

Nhap phan so 1 (tuso mauso): 1 2

Nhap phan so 1 (tuso mauso): 2 5

Ket qua: 9/10

Lời giải

Dưới đấy là chương trình C++ nhằm giải bài bác tập trên. Quý khách hàng đã đề nghị thực hiện một structure trong C++ nhằm tư tưởng một phân số. Structure này có nhì member là tuso cùng mauso.

You watching: Bài tập c

#include #include using namespace std; struct Phanso int tuso; int mauso; ; Phanso sum(Phanso,Phanso); int main() int tuso1,mauso1,tuso2,mauso2; cout"Nhap phan so thu nhat: tu so va mau so la: "; cin>>tuso1>>mauso1; cout"Nhap phan so thu nhì : tu so va mau so la: "; cin>>tuso2>>mauso2; Phanso f1=tuso1, mauso1;/* 1/2 */ Phanso f2 =tuso2, mauso2;/* 2/5 */ Phanso ketqua = sum(f1, f2);//phep cong phan so coutketqua.tuso"/"ketqua.mauso; //hien thi ket qua return 0; Phanso sum(Phanso f1, Phanso f2) Phanso ketqua=(f1.tuso * f2.mauso) + (f2.tuso * f1.mauso), f1.mauso * f2.mauso; return ketqua; Chạy công tác C++ trên đang mang lại tác dụng nlỗi hình sau:

*

2. Bài tập

Viết công tác C++ để giữ lại những phiên bản ghi với thực hiện các trình so với những thống kê cho một lớp tất cả đôi mươi sinh viên. tin tức của từng sinh viên tất cả id, thương hiệu, tuổi, điểm soát sổ (nhị điểm kiểm tra mỗi kỳ), điểm chịu khó, điểm thi vào giữa kỳ, điểm thi vào cuối kỳ, và tổng điểm.

Chương thơm trình của các bạn sẽ nói người dùng tuyển lựa những hành vi có thể thực hiện trên những phiên bản ghi tự menu bao gồm dạng sau:

==========================================================

MENU==========================================================

1. Them ban gmất mát vien

2. Xoa ban gmất mát vien

3. Cap nhat ban ghi sinh vien

4. Quan sat tat ca ban gmất mát vien

5. Tinch diem trung binch cua mot sinc vien domain authority chon

6. Hien thi sinh vien teo tong diem cao nhat

7. Hien tmất mát vien co tong diem thap nhat

8. Tyên sinch vien boi ID

9. Sap xep cac ban ghi boi tong diem thi cua sinch vien

Nhap lua chon cua ban: 1

Ghi chú: Tất cả những phiên bản ghi được lưu trữ vào một mảng.

Lời giải

Dưới đây là lịch trình C++ để giải bài xích tập bên trên. Đây là 1 bài bác tập to cùng phức hợp, cho nên vì vậy Cửa Hàng chúng tôi phân tách giải mã thành những phần nhỏ dại cùng phân tích và lý giải cụ thể từng phần một để giúp đỡ các bạn dễ dàng theo dõi và quan sát với phát âm nhanh hao hơn. Quý Khách theo dõi công việc sau:

Bước 1: Khai báo một Structure

Knhì báo một Structure Call là sinhvien nhằm tàng trữ những bạn dạng ghi. Structure này tất cả 9 thành viên, kia là:

mssv(string) để lưu trữ id của sinh viêntensv(mảng ký tự) nhằm lưu trữ thương hiệu sinch viênsex(char) để lưu trữ giới tínhdiemkt1(float) nhằm tàng trữ điểm chất vấn đầu tiêndiemkt2(float) để tàng trữ điểm soát sổ thiết bị haidiemcc(float) nhằm tàng trữ điểm chăm cầndiemgk(float) để lưu trữ điểm thi giữa kỳdiemck(float) để lưu trữ điểm thi cuối kỳtongdiem(float) để tàng trữ tổng điểm

Dưới đấy là code cho bước 1:

typedef struct sinhvienstring mssv;char tensv<20>;char sex;float diemkt1;float diemkt2;float diemcc;float diemgk;float diemck;float tongdiem;;

Bước 2: Hiển thị menu

Định nghĩa pmùi hương thức displaymenu() nhằm hiển thị menu. Menu đơn giản dễ dàng này cung ứng 9 tuyển lựa từ 1 cho tới 9 để gia công câu hỏi cùng với các phiên bản ghi.

Dưới đây là code mang đến bước 2:

//Xay dung menuvoid displaymenu()cout"=========================================== ";cout MENU " ";cout===========================================" ";cout 1. Them ban gmất mát vien" ";cout 2. Xoa ban gmất mát vien" ";cout 3. Cap nhat ban ghi sinh vien" ";cout 4. Quan sat tat ca ban gmất mát vien" ";cout 5. Tinch diem trung binc cua mot sinh vien domain authority chon" ";cout 6. Hien thi sinh vien teo tong diem cao nhat" ";cout 7. Hien thi sinh vien co tong diem thap nhat" "; cout 8. Tlặng sinh vien boi ID" "; cout 9. Sap xep cac ban ghi boi tong diem thi cua sinc vien" "; quý khách quay trở về trang phụ thân để tò mò tiếp các bước.

Cách 3: Thêm phiên bản ghi bắt đầu tới danh sách

Định nghĩa hàm them_banghi(struct sinhvien<> st, intvà biendem) nhằm thêm một bạn dạng ghi mới vào mảng những đối tượng sinh viên. Pmùi hương thức này dìm nhì tyêu thích số: tsi số đầu tiên là mảng các đối tượng người sử dụng sinh viên st cùng tham mê số trang bị nhị là số thành quả vào mảng. trước hết hàm này chất vấn coi kia bao gồm là phiên bản ghi new không (sử dụng hàm tìm kiếm được tư tưởng vào bước tiếp theo) trước lúc cho phép bản ghi đó được phú chế tạo mảng để rời xuất hiện những bạn dạng sao. Khi tác phẩm bắt đầu được nhập thì cực hiếm của biến biendem tăng thêm 1, nghĩa là số phiên bản ghi vào danh sách tạo thêm.

Dưới đây là code cho bước 3:

void them_banghi(struct sinhvien st<>,intvà biendem)again:cout" Nhap ID cua sinc vien: ";cin>>st.mssv;if(search(st,st.mssv,biendem)!=-1)cout"ID ni da ton tai ";goto lớn again;cout"Nhap ten sinch vien: "; cin>>st.stname;cout"Nhap gioi tinc cua sinc vien (F hoac M):";cin>>st.sex;cout"Nhap diem kiem tra 1: ";cin>>st.diemkt1;cout"Nhap diem kiem tra 2: ";cin>>st.diemkt2;cout"Nhap diem chuyen can: ";cin>>st.diemcc;cout"Nhap diem thi giua ky: ";cin>>st.diemgk;cout"Nhap diem thi cuoi ky: ";cin>>st.diemck;st.tongdiem=st.diemkt1+st.diemkt2+st.diemcc+st.diemgk+st.diemck;++biendem;

Cách 4: Tìm địa điểm bản ghi

Định nghĩa hàm search(struct sinhvien st<>, strng id, int biendem) nhằm tìm kiếm chỉ mục của phiên bản ghi làm sao kia. Phuong thức này là bổ ích Lúc bọn họ đề nghị tìm vị trí của bạn dạng ghi vào mảng những đối tượng người dùng sinc viên. Nếu kiếm tìm thấy, thủ tục trả về chỉ mục của bộ phận kia, cùng nếu không tìm kiếm thấy thì trả về -1.

Dưới đây là code đến bước 4:

int search(struct sinhvien st<>, string id,int biendem) int found =-1;for (int i = 0; i biendem &và found==-1; i++)if (st.mssv == id) found=i;else found=-1 ;return found;

Bước 5: Quan liền kề các bản ghi

Định nghĩa phương thơm thức viewall(sinhvien st<>, int biendem) để hiển thị list những phiên bản ghi trong tập thích hợp. Để hiển thị list các phiên bản ghi, họ nên một vòng lặp WHILE nhằm “vọc” mảng các đối tượng người dùng sinch viên này.

See more: Solved: How To Download Indesign Cc2019, Adobe Indesign Free Download & Free Trial

Dưới đó là code đến bước 5:

//mê say de quan sat tat ca cac ban ghivoid viewall(struct sinhvien st<>, int biendem) int i=0; coutleftsetw(5)"ID"setw(20)"TEN"setw(5)"GIOITINH" setw(5)"DKT1" setw(5)"DKT2"setw(5)"DCC"setw(5)"DGK"setw(5)"DCK" setw(5)"TONG"" "; cout"========================================== "; while(ibiendem) if(st.mssv!="") coutleftsetw(5)st.mssvsetw(20)st.tensvsetw(5) st.sex; coutsetw(5)st.diemkt1setw(5)st.diemkt2setw(5)st.diemcc setw(5)st.diemgksetw(5)st. diemcksetw(5) st.tongdiem; cout" "; i=i+1;

Cách 6: Xóa bản ghi

Định nghĩa pmùi hương thức delete(struct sinhvien st<>, int& biendem) để xóa một bạn dạng ghi cụ thể tự mảng các đối tượng người tiêu dùng sinc viên. Người dùng sẽ tiến hành kể id của sinch viên cơ mà người ta có nhu cầu xóa. Sau kia, id này sẽ tiến hành đánh giá lại để đảm bảo an toàn rằng đã không hề mãi sau vào danh sách.

Hoạt đụng xóa ban đầu bằng Việc kiểm tra xem bản ghi chính là bản ghi sau cùng, sinh sống đầu hoặc chính giữa trong dánh sách. Nếu là bạn dạng ghi cuối cùng, họ xóa bạn dạng ghi đó bởi Việc hỗ trợ nó tới pmùi hương thức clean(struct sinhvien st<>, int index). Bản ghi sau cùng là bản ghi có chỉ mục bằng biendem – 1. Nếu là bạn dạng ghi sinh hoạt đầu hoặc trung tâm danh sách, bọn họ nên áp dụng một vòng lặp. Sau Khi bộ phận bị xóa, biến đổi biendem sút 1, có nghĩa là số thành phần trong list bớt.

Dưới đấy là code đến bước 6:

void xoa_banghi(struct sinhvien st<>, int& biendem) string id; int index; if (biendem > 0) cout"Nhap ID cua sinh vien:"; cin>>id; index = search(st, id,biendem); if (index!=-1) if (index == (biendem-1)) //xoa ban ghi cuoi cung clean(st, index); --biendem; cout"Ban ghi domain authority bi xoa. "; else //xoa ban ghi dau tien hoac o giua for (int i = index; i biendem-1; i++) st = st; clean(st, biendem); --biendem ; else cout"Ban ghi khong ton tai. Kiem tra ID va thu lai. "; else cout"Khong teo ban ghi nao bi xoa "; void clean(struct sinhvien st<>,int index)st.mssv ="";strcpy(st.tensv,"");st.sex =NULL;st.diemkt1 = 0;st.diemkt2 = 0;st.diemcc = 0;st.diemgk = 0;st.diemchồng = 0;st.tongdiem = 0;

Cách 7: Cập nhật phiên bản ghi

Định nghĩa phương thức update(struct sinhvien st<>, int biendem) để cập nhật một phiên bản ghi cụ thể. Tiến trình update bước đầu với câu hỏi hỏi bạn dùng làm nhập id của bạn dạng ghi nên thay đổi. Giá trị id này được kiểm tra xem nó gồm trường thọ hay không. Nếu sống thọ, Việc chuyển đổi diễn ra sau khoản thời gian hỏi người tiêu dùng nhập quý hiếm new vào các trường yêu cầu thay đổi.

Dưới đây là code mang lại bước 7:

void capnhat_banghi(struct sinhvien st<>,int biendem) string id; int column_index; cout"Nhap ID cua sinc vien: "; cin>>id; cout"Ban muon cap nhat truong nao (1-7) ?: "; cin>>column_index; int index = search(st, id,biendem); if (index != -1) if (column_index == 1) cout"Nhap ten sinh vien: "; cin>>st.tensv; else if (column_index == 2) cout"Nhap gioi tinc (F hoac M): "; cin>>st.sex; else if (column_index == 3) cout"Nhap diem kiem tra 1: "; cin>>st.diemkt1; else if (column_index == 4) cout"Nhap diem kiem tra 2: "; cin>>st.diemkt2; else if (column_index == 5) cout"Nhap diem chuyen can: "; cin>>st.diemcc; else if (column_index == 6) cout"Nhap diem thi giua ky: "; cin>>st.diemgk; else if (column_index == 7) cout"Nhap diem thi cuoi ky: "; cin>>st.diemck; else cout"Gia tri bỏ ra muc khong hop le"; st.tongdiem = st.diemkt1 + st.diemkt2 + st.diemcc + st.diemgk + st.diemck; else cout"Ban ghi khong ton tai. Kiem tra ID va thu lai.";

Bước 8: Tính điểm trung bình

Định nghĩa pmùi hương thức average(sinhvien<> st, int biendem) nhằm tính điểm mức độ vừa phải của sinc viên vẫn chọn. Pmùi hương thức này cũng hỏi người tiêu dùng nhập id của sinc viên bắt buộc tính. ID này được soát sổ xem bao gồm trường thọ hay là không. Điểm mức độ vừa phải được xem đơn giản dễ dàng bởi bài toán cùng các điểm và kế tiếp phân tách mang đến 5.

Dưới đây là code đến bước 8:

void average(struct sinhvien st<>, int biendem) string id; float avg=0; cout"Nhap ID cua sinc vien:"; cin>>id; int index = search(st, id,biendem); if (index != -1 &và biendem>0) st.tongdiem = st.diemkt1 + st.diemkt2 + st.diemcc + st.diemgk + st.diemck; avg = st.tongdiem /5; cout"Diem trung binch la "avg;

Bước 9: Tìm điểm thi lớn nhất, nhỏ nhất

Định nghĩa phương thơm thức showmax(struct sinhvien st<>, int biendem) với phương thơm thức showmin(struct sinhvien st<>, int biendem) để hiển thị sinc viên gồm điểm thi lớn số 1 cùng nhỏ nhất. Để tìm tổng điểm lớn nhất với nhỏ tuổi tuyệt nhất, họ nên đối chiếu tổng điểm của các sinh viên.

Dưới đó là code cho bước 9:

void showmax(struct sinhvien st<>, int biendem) float max = st<0>.tongdiem; int index=0; if (biendem >= 2) for (int j = 0; j biendem-1; ++j) if (max st.tongdiem) max = st.tongdiem; index = j+1; else if (biendem == 1) index = 0; max = st<0>.tongdiem; else cout"Khong tyên nuốm ban ghi nao! "; if (index != -1) cout"Sinh vien co ID la "st.mssv" dat tong diem cao nhat la "maxendl; void showmin(struct sinhvien st<>, int biendem) float min = st<0>.tongdiem; int index = 0; if (biendem >= 2) for (int j = 0; j biendem-1; ++j) if (min > st.tongdiem) min = st.tongdiem; index = j+1; else if (biendem == 1) index = 0; min = st<0>.tongdiem; else cout"Khong tyên ổn thế ban ghi nao! "; if (index != -1) cout"Sinh vien voi ID la "st.mssv" teo tong diem thap nhat la "minendl;

Cách 10: Tìm bản ghi vào danh sách

Dưới đó là code cho bước 10:

void find(struct sinhvien st<>, int biendem) string id; cout"Nhap ID cua sinh vien: "; cin>>id; int index=search(st,id,biendem); if (index != -1) //Hien thi ban ghi domain authority tim cầm cố coutleftsetw(5)st.mssvsetw(20)st.tensvsetw(5)st.sex; coutsetw(5)st.diemkt1setw(5)st.diemkt2setw(5)st.diemccsetw(5)st.diemgksetw(5)st.diemcksetw(5)st.tongdiem; cout" "; else cout"Ban ghi khong ton tai."; Quý khách hàng trở lại trang phụ thân để tìm hiểu tiếp các bước.

Bước 11: Sắp xếp những bản ghi

Định nghĩa hàm để sắp xếp các bạn dạng ghi theo lắp thêm trường đoản cú tổng điểm thi tăng đột biến. Chúng ta sử dụng thuật tân oán thu xếp nổi bọt bong bóng (bubble sort).

See more: Command And Conquer Red Alert 2 Yuri’S Revenge Free Download

Dưới đấy là code mang lại bước 11:

void bubblesort(struct sinhvien dataset<>, int n) int i, j; for (i = 0; i n; i++) for (j = n - 1; j > i; j--) if (dataset.tongdiem dataset.tongdiem ) sinhvien temp = dataset; dataset = dataset; dataset = temp;

Cách 12: Kết hòa hợp code của các bước trên

Sau Lúc sẽ theo dõi và quan sát quá trình từ một cho tới 11, mang lại tiếng các bạn đã phát âm giải mã cũng tương tự đã tương đối thuần thục cùng với Structure và các khái niệm có tương quan vào bài nhỏng vòng lặp, lệnh IF-ELSE, có mang hàm, cách làm, giải pháp thực hiện mảng, … Bây giờ, phối hợp quá trình bên trên để có lời giải hoàn hảo.

#include #include #include #include using namespace std;//khai bao sinhvien structuretypedef struct sinhvienstring mssv;char tensv<20>;char sex;float diemkt1;float diemkt2;float diemcc;float diemgk;float diemck;float tongdiem;int soItem;;//cac nguyen mau ham mê (function prototype)int search(struct sinhvien st<>,string id, int biendem);void clean(struct sinhvien st<>,int deleteitem);//yêu thích de hien thi menu Tuy chonvoid displaymenu()cout"=========================================="" ";cout" MENU "" ";cout"=========================================="" ";cout" 1. Them ban ghi sinh vien"" ";cout" 2. Xoa ban gmất mát vien"" ";cout" 3. Cap nhat ban ghi sinh vien"" ";cout" 4. Quan sat tat ca ban ghi sinh vien"" ";cout" 5. Tinh diem trung binc cua sinch vien da chon"" ";cout" 6. Hien tmất mát vien co tong diem cao nhat"" ";cout" 7. Hien tmất mát vien co tong diem thap nhat"" "; cout" 8. Tlặng sinh vien boi ID"" "; cout" 9. Sap xep cac ban ghi boi tong diem"" "; //say đắm de them cac ban ghivoid them_banghi(struct sinhvien st<>,intvà biendem)again:cout" Nhap ID cua sinh vien: ";cin>>st.mssv;if(search(st,st.mssv,biendem)!=-1)cout"ID ni da ton tai ";goto again;cout"Nhap ten sinh vien: "; cin>>st.tensv;cout"Nhap gioi tinch cua sinc vien (F hoac M): ";cin>>st.sex;cout"Nhap diem kiem tra 1: ";cin>>st.diemkt1;cout"Nhap diem kiem tra 2: ";cin>>st.diemkt2;cout"Nhap diem chuyen can: ";cin>>st.diemcc;cout"Nhap diem giua ky: ";cin>>st.diemgk;cout"Nhap diem cuoi ky: ";cin>>st.diemck;st.tongdiem=st.diemkt1+st.diemkt2+st.diemcc+st.diemgk+st.diemck;++biendem;//mê mệt de tlặng vi tri ban ghiint search(struct sinhvien st<>, string id,int biendem)int found =-1;for (int i = 0; i biendem &và found==-1; i++)if (st.mssv == id) found=i;else found=-1 ;return found;//đê mê de quan tiền sat tat ca ban ghivoid viewall(struct sinhvien st<>, int biendem)int i=0;coutleftsetw(5)"ID"setw(20)"TEN"setw(5)"GIOI TINH"setw(5)"DKT1"setw(5)"DKT2"setw(5)"DCC"setw(5)"DGK"setw(5)"DCK"setw(5)"TONG"" ";cout"============================================== ";while(ibiendem)if(st.mssv!="")coutleftsetw(5)st.mssvsetw(20)st.tensvsetw(5)st.sex;coutsetw(5)st.diemkt1setw(5)st.diemkt2setw(5)st.diemccsetw(5)st.diemgksetw(5)st. diemcksetw(5)st.tongdiem;cout" ";i=i+1;//đê mê de xoa ban ghi void xoa_banghi(struct sinhvien st<>, int& biendem)string id;int index;if (biendem > 0)cout"Nhap ID cua sinh vien: ";cin>>id;index = search(st, id,biendem); if ((index!=-1) &và (biendem != 0))if (index == (biendem-1)) //Xoa ban ghi cuoi cungclean(st, index);--biendem;cout"Ban ghi domain authority duoc xoa. ";else //xoa ban ghi dau tien hoac o giuafor (int i = index; i biendem-1; i++)st = st;clean(st, biendem);--biendem ;else cout"Ban ghi khong ton tai. Kiem tra ID va thu lai. ";else cout"Khong teo ban ghi nao duoc xoa ";//đắm đuối de xoa sach ban ghi domain authority bi xoavoid clean(struct sinhvien st<>,int index)st.mssv ="";strcpy(st.tensv,"");st.sex =NULL;st.diemkt1 = 0;st.diemkt2 = 0;st.diemcc = 0;st.diemgk = 0;st.diemck = 0;st.tongdiem = 0;//ham mê de cap nhat ban ghivoid capnhat_banghi(struct sinhvien st<>,int biendem)string id;int column_index;cout"Nhap ID cua sinc vien: ";cin>>id;cout"Ban muon cap nhat truong nao (1-7) ?: ";cin>>column_index;int index = search(st, id,biendem);if (index != -1)if (column_index == 1)cout"Nhap ten sinh vien: ";cin>>st.tensv;else if (column_index == 2)cout"Nhap gioi tinh sinc vien (F hoac M): ";cin>>st.sex;else if (column_index == 3)cout"Nhap diem kiem tra 1: ";cin>>st.diemkt1;else if (column_index == 4)cout"Nhap diem kiem tra 2: ";cin>>st.diemkt2;else if (column_index == 5)cout"Nhap diem chuyen can: ";cin>>st.diemcc;else if (column_index == 6)cout"Nhap diem thi giua ky: ";cin>>st.diemgk;else if (column_index == 7)cout"Nhap diem thi cuoi ky: ";cin>>st.diemck;else cout"Gia tri đưa ra muc khong hop le";st.tongdiem = st.diemkt1 + st.diemkt2 + st.diemcc+ st.diemgk + st.diemck;else cout"Ban ghi khong ton tai. Kiem tra ID va thu lai.";//Ham de hien thi tong diem lon nhat void showmax(struct sinhvien st<>, int biendem)float max = st<0>.tongdiem;int index=0;if (biendem >= 2)for (int j = 0; j biendem-1; ++j)if (max st.tongdiem) max = st.tongdiem;index = j+1;else if (biendem == 1)index = 0;max = st<0>.tongdiem;else cout"Khong tlặng thay ban ghi nao! ";if (index != -1) cout"Sinch vien teo ID la "st.mssv" dat tong diem cao nhat la "maxendl;//mê mẩn de hien thi tong diem nho nhatvoid showmin(struct sinhvien st<>, int biendem)float min = st<0>.tongdiem;int index = 0;if (biendem >= 2)for (int j = 0; j biendem-1; ++j)if (min > st.tongdiem)min = st.tongdiem;index = j+1;else if (biendem == 1)index = 0;min = st<0>.tongdiem;else cout"Khong tyên nắm ban ghi nao! ";if (index != -1) cout"Sinc vien teo ID la "st.mssv" co tong diem thap nhat la "minendl;//ham mê de tyên ổn ban ghivoid find(struct sinhvien st<>, int biendem)string id;cout"Nhap ID cua sinh vien: ";cin>>id;int index=search(st,id,biendem);if (index != -1) //hien thi ban ghi da tyên thaycoutleftsetw(5)st.mssvsetw(20)st.tensvsetw(5)st.sex;coutsetw(5)st.diemkt1setw(5)st.diemkt2setw(5)st.diemccsetw(5)st.diemgksetw(5)st.diemcksetw(5)st.tongdiem;cout" "; else cout"Ban ghi khong ton tai.";//ham de sap xep cac ban ghi theo tong diemvoid bubblesort(struct sinhvien dataset<>, int n)int i, j;for (i = 0; i n; i++)for (j = n - 1; j > i; j--)if (dataset.tongdiem dataset.tongdiem )sinhvien temp = dataset;dataset = dataset;dataset = temp;//ham de tinh diem trung binh cua mot sinh vienvoid average(struct sinhvien st<>, int biendem)string id;float avg=0;cout"Nhap ID cua sinc vien: ";cin>>id;int index = search(st, id,biendem);if (index != -1 && biendem>0)st.tongdiem = st.diemkt1 + st.diemkt2 + st.diemcc+ st.diemgk + st.diemck;avg = st.tongdiem /5;cout"Diem trung binh la "avg;//đê mê main int main(int argc, char *argv<>)sinhvien st<80>;int biendem=0;//hien thi menudisplaymenu();int luachon;char confirm;docout" Nhap lua chon cua ban (1-9): ";cin>>luachon;switch(luachon)case 1:them_banghi(st, biendem);break;case 2:xoa_banghi(st, biendem);break;case 3:capnhat_banghi(st, biendem);break;case 4:viewall(st, biendem);break;case 5:average(st, biendem);break;case 6:showmax(st, biendem);break;case 7:showmin(st, biendem);break;case 8:find(st, biendem);break;case 9:bubblesort(st,biendem);break;default:cout"Khong hop le";cout"Nhan y hoac Y de tiep tuc: ";cin>>confirm;while(confirm=="y"Chạy lịch trình C++ trên đã đến tác dụng nhỏng hình sau: