Chu vi hình vuông lớp 3

-

Ôn tập các công thức tính chu vi, diện tích của hình vuông và hình chữ nhật qua 33 bài xích tập cơ bản và nâng cao dành đến học sinh lớp 3.

Bạn đang xem: Chu vi hình vuông lớp 3

Nhắc lại kiến thức cần nhớ để áp dụng vào giải toán:

1. Hình vuông

Diện tích hình vuông: S = a x a . Biết diện tích ta tra cứu cạnh bằng biện pháp nhẩm.

Chu vi hình vuông: p. = a x 4 . Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy chu vi phân tách 4.

– Tăng cạnh lên n lần thì chu vi tăng n lần, diện tích tăng n x n lần.

– Nếu một cạnh tăng n đơn vị thì chu vi tăng n x 4 đơn vị.

2. Hình chữ nhật

Diện tích: S = a x b. Biết diện tích kiếm tìm cạnh bằng biện pháp lấy diện tích phân tách cạnh đã biết.

Chu vi: p. = ( a + b) x 2. Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi trừ cạnh đã biết.

– Nếu số đo một cạnh tăng n lần với giữ nguyên cạnh tê thì diện tích tăng n lần diện tích ban đầu.

– Nếu một cạnh gấp lên n lần, cạnh cơ gấp m lần thì diện tích tăng lên (n x m) lần diện tích ban đầu.

– Nếu một cạnh tăng n đơn vị cùng giữ nguyên cạnh còn lại thì chu vi tăng n x 2 đơn vị.

– Nếu một cạnh tăng n đơn vị, cạnh tê tăng m đơn vị thì chu vi tăng (n + m) x 2 đơn vị.

– Nếu một cạnh tăng n đơn vị, cạnh kia giảm m đơn vị thì:

+ Nếu n > m thì chu vi tăng (n – m) x 2 đơn vị .

+ Nếu n a) Biết chu vi của một hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều lâu năm gấp mấy lần chiều rộng?

b) Biết chu vi của một hình chữ nhật gấp 8 lần chiều rộng. Hỏi chiều nhiều năm gấp mấy lần chiều rộng?

c) Biết chu vi của một hình chữ nhật gấp 10 lần chiều rộng. Hỏi chiều nhiều năm gấp mấy lần chiều rộng?

d) Biết chu vi của một hình chữ nhật gấp 12 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 8:

a) Tính chu vi hình vuông biết diện tích hình vuông là 16cm2

b) Tính chu vi hình vuông vắn biết diện tích hình vuông vắn là 36cm2

c) Tính chu vi hình vuông vắn biết diện tích hình vuông là 64cm2

d) Tính chu vi hình vuông biết diện tích hình vuông là 81cm2

e) Tính chu vi hình vuông vắn biết diện tích hình vuông là 121cm2

Bài 9:

a) Tính diện tích hình vuông vắn biết chu vi hình vuông là 36cm.

b) Tính diện tích hình vuông biết chu vi hình vuông là 88cm.

c) Tính diện tích hình vuông biết chu vi hình vuông vắn là 96cm.

d) Tính diện tích hình vuông vắn biết chu vi hình vuông vắn là 116cm.

e) Tính diện tích hình vuông vắn biết chu vi hình vuông là 224cm.

Bài 10: Một miếng bìa hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 16cm, chiều rộng 9cm. Người ta cắt miếng bìa (dọc theo chiều rộng để được hai phần, một phần hình vuông vắn và một phần hình chữ nhật).

a) Tính chu vi cùng diện tích tấm bìa hình vuông.

b) Tính chu vi và diện tích tấm bìa hình chữ nhật.

Bài 11: Một tấm bìa hình vuông vắn cạnh là 6cm. Người ta cắt thành 4 hình tam giác bằng nhau rồi ghép thành hình nhỏ cá. Hỏi diện tích hình bé cá là bao nhiêu?

Bài 12: có một miếng bìa hình chữ nhật chiều rộng 10cm, chiều dài 15cm. Bạn Bình cắt đi ở mỗi góc của tấm bìa một hình vuông cạnh 2cm. Tính chu vi hình còn lại của tấm bìa.

Bài 13:

a) Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 28cm, chiều nhiều năm 8cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

b) Một hình chữ nhật tất cả chu vi 134cm, chiều dài 46 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

c) Một hình chữ nhật gồm chu vi 228cm, chiều rộng 45cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

d) Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 166cm, chiều rộng 33cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Bài 14: An tất cả một mảnh giấy hình chữ nhật chu vi 18cm, chiều nhiều năm 5cm. Bên trên 1cm2 của mảnh giấy An đặt 2 hạt đậu. Hỏi trên cả mảnh giấy An đặt từng nào hạt đậu?

Bài 15: Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều dài 24m, chiều rộng 18m.Trên thửa ruộng đó mỗi mét vuông thu hoạch được 5kg rau. Hỏi cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu ki- lô- gam rau?

Bài 16: Một nền nhà hình chữ nhật tất cả chiều dài 18m, chiều rộng 5m. Người ta sử dụng gỗ để lát sàn mỗi mét vuông hết 450 ngàn đồng. Hỏi để lát hết sàn của nền nhà đó thì hết từng nào tiền gỗ?

Bài 17: Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 35m, chiều rộng 22m.Trên thửa ruộng đó 5m2thu hoạch được 15kg dưa. Hỏi cả thửa ruông đó thu hoạch được từng nào kg dưa?

Bài 18: Một hình vuông chu vi 20cm, một hình chữ nhật gồm chiều rộng bằng cạnh hình vuông và bao gồm chu vi 26cm. Tính diện tích hình chữ nhật.

Bài 19: Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 16cm, chiều lâu năm 24cm. Tính diện tích hình vuông vắn có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật trên.

Bài 20: Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 44cm, chiều rộng 36cm. Tính diện tích hình hình chữ nhật trên.

Bài 21: Một hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 4dm8cm, chiều lâu năm gấp 4 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu?

Bài 22: Một hình chữ nhật tất cả chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 9cm. Biết chiều lâu năm hình chữ nhật bằng 10cm. Diện tích hình chữ nhật bằng bao nhiêu?

Bài 23: Một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 120m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi với diện tích của mảnh đất.

Bài 24: Một hình chữ nhật gồm chiều rộng 25cm, chiều nhiều năm bằng cạnh hình vuông có chu vi 160cm.Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 25: Tính diện tích của một miếng bìa hình vuông. Biết cạnh hình vuông vắn bằng chiều rộng của hình chữ nhật bao gồm chu vi 6dm8cm, chiều lâu năm là một số bằng số tự nhiên lớn nhất bao gồm một chữ số nhân với 3.

Xem thêm: Cách Đo Hướng Nhà Bằng La Bàn Trên Điện Thoại Android, Cách Xem La Bàn Trên Điện Thoại

Bài 26: Người ta ghép 5 viên gạch hình vuông vắn thành một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh viên gạch hình vuông. Biết cạnh viên gạc hình vuông bằng 4dm. Tính diện tích hình chữ nhật.

Bài 27: a) Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó biết diện tích là 32cm2.

b) Một tờ giấy màu hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi của hình chữ nhật đó biết diện tích là 27cm2.

c) Một hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm gấp 5 lần chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó biết diện tích là 180cm2.

d) Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 7 lần chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó biết diện tích là 567cm2.

e) Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm bằng 3/2 chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó biết diện tích là 384cm2.

g) Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính chu vi của hình chữ nhật đó biết diện tích là 240cm2.

h) Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng bằng 4/5 chiều dài. Tính chu vi của hình chữ nhật đó biết diện tích là 500cm2.

i) Một hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm bằng 7/5 chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó biết diện tích là 1715cm2.

k) Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bằng 5/6 chiều dài. Tính chu vi của hình chữ nhật đó biết diện tích là 270cm2.

n) Một hình chữ nhật có chiều nhiều năm bằng 7/3 chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó biết diện tích là 3024cm2.

Bài 28:

a) Nếu giảm chiều lâu năm hình chữ nhật 5cm thì được hình vuông vắn có chu vi 36cm. Tính diện tích hình chữ nhật.

b) Nếu tăng chiều rộng hình chữ nhật 5cm thì được hình vuông vắn có chu vi 88cm. Tính diện tích hình chữ nhật.

c) mang lại một hình chữ nhật, nếu giảm chiều dài 5cm, tăng chiều rộng 5cm thì được một hình vuông có chu vi 36cm. Tìm kiếm diện tích hình chữ nhật.

d) đến một hình chữ nhật tất cả chu vi 38cm, nếu tăng chiều rộng 8cm, tăng chiều lâu năm thêm 3cm thì được một hình vuông. Search diện tích hình chữ nhật.

Bài 29:

a) đến hình chữ nhật tất cả chu vi 48cm, chiều nhiều năm hơn chiều rộng 6cm. Tìm diện tích hình chữ nhật đó.

b) mang lại hình chữ nhật có chu vi 128cm, chiều nhiều năm hơn chiều rộng 12cm. Kiếm tìm diện tích hình chữ nhật đó.

c) mang lại hình chữ nhật có chu vi 225cm, chiều lâu năm hơn chiều rộng 15cm. Tìm diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 30:

a) Một băng giấy hình chữ nhật gồm chiều rộng bằng 6cm. Nếu tăng chiều rộng lên 4cm thì diện tích tăng lên 60cm2. Tính diện tích thực của băng giấy.

b) Tính diện tích một miếng bìa hình chữ nhật biết rằng nếu giảm chiều lâu năm 6cm và giữ nguyên chiều rộng thì được một miếng bìa hình vuông và diện tích miếng bìa giảm 48cm2.

c) Một hình chữ nhật có chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều dài lên 2m thì diện tích tăng thêm 16m2.Tìm diện tích của hình đó.

c) Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều lâu năm lên 6m thì diện tích tăng thêm 48m2. Tìm kiếm diện tích của hình đó.

d) Một miếng bìa hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm hơn chiều rộng 3cm. Nếu giảm chiều nhiều năm 2cm thì diện tích miếng bìa giảm 18cm2. Tính diện tích miếng bìa.

Bài 31:

a) Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chu vi 30cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.Tính diện tích mảnh vườn.

b) Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chu vi 246 cm, chiều lâu năm gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích.

c) Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả chu vi bằng chu vi ao cá hình vuông vắn cạnh 28m. Tính diện tích mảnh đất biết chiều dài gấp 6 lần chiều rộng.

d) Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chu vi 490m, chiều rộng bằng 3 phần tư chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn.Bài 32: a) Một hình chữ nhật tất cả diện tích 76cm2. Nếu giữ nguyên chiều rộng tăng chiều nhiều năm lên 3 lần thì diện tích hình chữ nhật mới là bao nhiêu?

b) Một hình chữ nhật gồm diện tích 135cm2. Nếu giữ nguyên chiều rộng giảm chiều dài 3 lần thì diện tích hình chữ nhật mới là bao nhiêu?

c) Một hình chữ nhật có diện tích 486 cm2. Nếu giảm chiều rộng xuống 2 lần, giảm chiều lâu năm xuống 3 lần thì diện tích hình chữ nhật mới là bao nhiêu?

d) Một hình chữ nhật bao gồm diện tích 486 cm2. Nếu giảm chiều rộng xuống 2 lần, giảm chiều lâu năm xuống 3 lần thì được một hình vuông. Tìm kiếm chu vi hình chữ nhật.

Bài 33:

a) Một hình chữ nhật có chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Tăng chiều dài với chiều rộng lên 2m thì diện tích tăng thêm 436m2. Tính chu vi, diện tích ban đầu của hình chữ nhật đó.

b) Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tăng chiều rộng lên 2m, giảm chiều dài 2m thì diện tích tăng thêm 76m2. Tính chu vi, diện tích ban đầu của hình chữ nhật đó.