Download ebook kinh chuyển pháp luân pdf

-

BuddhaSasanaHome PageThis document iswritten in Vietnamese, with Unicode Times fonts

Tương Ưng Bộ, V-420

Kinh chuyển Pháp Luân

Dhammcakkappavattana sutta

Giới thiệu: Ðây là bài Pháp trước tiên Ðức Phật thuyết giảng mang lại năm anh em Kiều trằn Như tại sân vườn Lộc Uyển sau thời điểm Ngài đắc đạo. Bài Pháp nầy cầm tắt các điểm bao gồm yếu của Ðạo Giải Thoát, chính là Tứ Diệu Ðế và chén bát Chánh Ðạo.

Sau đây là bản dịch của Phạm Kim Khánh trong quyển "Ðức Phật và Phật Pháp", nguyên tác của Hòa Thượng Narada (The Buddha và His Teachings). Ngoài ra, còn có một bản dịch không giống của Hòa Thượng đam mê Minh Châu vào Tương Ưng cỗ Kinh vì chưng Viện nghiên cứu và phân tích Phật Học nước ta (Chùa Vạn Hạnh) xuất bạn dạng năm 1993, cùng một bản lược dịch của HT đam mê Thiện Châu (xem phần cuối).

Bạn đang xem: Download ebook kinh chuyển pháp luân pdf

-oOo-

Lúc ấy tôi tất cả nghe như thế này:

Một thời nọ, lúc Ðức thay Tôn ngự tại vườn Lộc Uyển (1) xứ Isipatana (2), ngay sát Benares, Ngài dạy năm vị tỳ khưu như sau:

"Hỡi nầy những Tỳ Khưu, gồm hai rất đoan (anta) mà hàng xuống tóc (pabbajitena) buộc phải tránh:

Sự dể duôi trong dục lạc (3) -- là tốt hèn, thô bỉ, phàm tục, không xứng phẩm hạnh của bậc Thánh nhơn, cùng vô ích. Sự thiết tha đính bó vào lối tu khổ hạnh (4) -- là nhức khổ, không xứng phẩm hạnh của bậc Thánh nhơn, với vô ích.

Từ vứt cả hai rất đoan ấy, Như Lai (5) đã hội chứng ngộ tuyến phố Trung Ðạo (Majjhima Patipada), là con đường đem đến nhãn quan liêu (cakkhu) cùng tri con kiến (nana) và đưa tới an tịnh (vupasamaya) (6), trí tuệ cao thâm (abhinnãya) (7), ngộ ra (sambhodhaya) (6) với Niết Bàn.

Hỡi những Tỳ Khưu, tuyến phố Trung Ðạo cơ mà Như Lai đã chứng ngộ, con đường mang lại nhãn quan với tri loài kiến và đưa tới an tịnh, kiến thức cao siêu, giác ngộ với Niết Bàn là gì?

Chính là Bát Chánh Ðạo (con đường gồm tám chi) -- là Chánh kiến (samma ditthi), Chánh tứ Duy (samma samkappa), Chánh Ngữ (samma vaca), Chánh Nghiệp (samma kammanta), Chánh Mạng (samma ajiva), Chánh Tinh Tấn (samma vayama), Chánh Niệm (samma sati), và Chánh Ðịnh (samma samadhi). Hỡi này các Tỳ Khưu, kia là tuyến đường Trung Ðạo mà Như Lai đã bệnh ngộ.

(Ðức Phật giảng tiếp:)

Hỡi này những Tỳ Khưu, bây giờ, đây là Chơn Lý Cao Thượng về sự Khổ (dukkha - ariya - sacca, khổ thánh đế):

Sanh là khổ, già là khổ, bịnh là khổ, tử là khổ, sống chung với người mình không yêu thích là khổ, xa lìa người thân trong gia đình yêu là khổ, mong muốn mà không được là khổ, tóm lại chính thân ngủ uẩn là khổ (9).

Bây giờ, hỡi này các Tỳ Khưu, đấy là Chơn Lý hùng vĩ về nguồn gốc của Sự Khổ (dukkha-samudaya-ariya-sacca, tập khổ thánh đế):

Chính Ái Dục là vì sao của sự tái sanh (ponobhavika). Ái hợp với tâm khẩn thiết khao khát, dính víu mẫu nầy hay mẫu kia (đời sống). Chính là Ái, đeo níu theo nhục dục ngũ è cổ (kamatanha), ái, treo níu theo sự tồn tại (bhavatanha, sinh ái, luyến ái trong ý tưởng phát minh cho rằng vạn vật là trường tồn vĩnh cửu), với ái, đeo níu theo ý tưởng không sống sót (vibhavatanha, vô sinh ái, luyến ái trong ý tưởng cho rằng sau cái chết là hỏng vô).

Bây giờ, hỡi này những Tỳ Khưu, đó là Chơn Lý Cao Thượng về việc Diệt Khổ (dukkha-nirodha-ariya-sacca, diệt khổ thánh đế):

Ðó là việc xa lánh trọn vẹn và sự tận diệt chủ yếu cái ái ấy. Ðó là sự rời bỏ, sự từ bỏ khước, sự thoát ly, với sự tách bóc rời ra khỏi tâm ái dục.

Bây giờ, hỡi này các Tỳ Khưu, đây là Chơn Lý về nhỏ Ðường dẩn đến việc Diệt Khổ (dukkha-nirodha-gamini-patipada-ariya-sacca, đạo diệt khổ thánh đế):

Ðó là chén Chánh Ðạo: Chánh kiến , Chánh tứ Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn , Chánh Niệm, cùng Chánh Ðịnh.

I-1) Ðây là Khổ Thánh Ðế

Như vậy, hỡi này các Tỳ Khưu, đối với các pháp chưa từng được nghe trước kia, nhãn quan, tri kiến, trí tuệ, minh tiếp giáp tuệ, và tia nắng phát sanh cho Như Lai.

I-2) Khổ Thánh Ðế này phải được nhận thức (parinneya)

Như vậy, hỡi này các Tỳ Khưu, đối với các pháp trước đó chưa từng được nghe trước kia, nhãn quan, tri kiến, trí tuệ, minh giáp tuệ, và ánh sáng phát sanh đến Như Lai.

I-3) Khổ Thánh Ðế này đã được trao thức (parinnata).

Như vậy, hỡi này các Tỳ Khưu, so với các pháp chưa từng được nghe trước kia, nhãn quan, tri kiến, trí tuệ, minh tiếp giáp tuệ, và tia nắng phát sanh cho Như Lai.

II-1) Ðây là Tập Khổ Ðế

Như vậy, hỡi này những Tỳ Khưu, đối với các pháp chưa từng được nghe trước kia, nhãn quan, tri kiến, trí tuệ, minh tiếp giáp tuệ, và ánh nắng phát sanh mang lại Như Lai.

II-2) Tập Khổ Ðế nầy cần được tận khử (pahatabba)

Như vậy, hỡi này những Tỳ Khưu, so với các pháp trước đó chưa từng được nghe trước kia, nhãn quan, tri kiến, trí tuệ, minh ngay cạnh tuệ, và ánh nắng phát sanh đến Như Lai.

II-3) Tập Khổ Thánh Ðế này đã có tận khử (pahinam)

Như vậy, hỡi này các Tỳ Khưu, đối với các pháp trước đó chưa từng được nghe trước kia, nhãn quan, tri kiến, trí tuệ, minh giáp tuệ, cùng ánh sáng, phát sanh cho Như Lai.

III-1) Ðây là khử Khổ Thánh Ðế

Như vậy, hỡi này các Tỳ Khưu, đối với các pháp trước đó chưa từng được nghe trước kia, nhãn quan, tri kiến, trí tuệ, minh gần cạnh tuệ, và tia nắng phát sanh đến Như Lai.

III-2) diệt Khổ Thánh Ðế nầy cần được hội chứng ngộ (sacchikatabba)

Như vậy, hỡi này các Tỳ Khưu, đối với các pháp trước đó chưa từng được nghe trước kia, nhãn quan, tri kiến, trí tuệ, minh giáp tuệ, và tia nắng phát sanh mang đến Như Lai.

III-3) diệt Khổ Chánh Ðế nầy đang được bệnh ngộ (sacchikatam)

Như vậy, hỡi này những Tỳ Khưu, đối với các pháp trước đó chưa từng được nghe trước kia, nhãn quan, tri kiến, trí tuệ, minh tiếp giáp tuệ, và ánh sáng phát sanh đến Như Lai.

IV-1) Ðây là Ðạo diệt Khổ Thánh Ðế

Như vậy, hỡi này các Tỳ Khưu, so với các pháp chưa từng được nghe trước kia, nhãn quan, tri kiến, trí tuệ, minh liền kề tuệ, và ánh nắng phát sanh cho Như Lai.

IV-2) Ðạo khử Khổ Thánh Ðế nầy phải được cải cách và phát triển (bhavetabbam)

Như vậy, hỡi này những Tỳ Khưu, đối với các pháp trước đó chưa từng được nghe trước kia, nhãn quan, tri kiến, trí tuệ, minh liền kề tuệ, và tia nắng phát sanh mang đến Như Lai.

IV-3) Ðạo diệt Khổ Thánh Ðế nầy sẽ được cải cách và phát triển (bhavitam)

Như vậy, hỡi này các Tỳ Khưu, so với các pháp trước đó chưa từng được nghe trước kia, nhãn quan, tri kiến, trí tuệ, minh gần kề tuệ, và tia nắng phát sanh mang lại Như Lai.

(Ðể tóm lại bài Pháp, Ðức Phật, dạy:)

Hỡi này những Tỳ Khưu , ngày nào mà tri kiến tuyệt vời như thực của Như Lai về tư pháp thánh đế, bên dưới ba sắc đẹp thái và mười nhì phương thức (10) chưa được trọn vẹn sáng tỏ thì, cho đến chừng ấy, Như Lai không xác thực trước thế gian gồm chư Thiên, Ma Vương và Phạm Thiên, giữa các chúng Sa-Môn, Bà-La-Môn, Trời và người rằng Như Lai đã triệu chứng ngộ Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác (anuttaram samma sambodhim)

Ðến khi, hỡi này các Tỳ Khưu, tri kiến tuyệt vời nhất như thực của Như Lai về tư pháp thánh đế, dưới cha sắc thái và mười hai cách thức đã trở nên hoàn toàn sáng tỏ thì, chỉ cho chừng ấy, Như Lai mới chứng thực trước trần thế gồm chư Thiên, Ma Vương với Phạm Thiên, giữa các chúng Sa-Môn, Bà-La-Môn, Trời và bạn rằng Như Lai đã hội chứng ngộ Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác.

Và khi ấy tri kiến và tuệ giác phát sanh cho Như Lai (nanadassana) -- trọng điểm của Như Lai đã hoàn toàn giải bay một biện pháp vững chắc, không hề lay chuyển, và đây là kiếp sống cuối cùng, không thể sinh tồn nào không giống nữa (11)."

Ðức Phật giảng như vậy ấy và các vị Tỳ Khưu lấy làm hoan hỷ tán dương lời dạy dỗ của Ðức rứa Tôn.

Khi Ðức Phật giảng xong xuôi bài Pháp, Pháp Nhãn (Dhammacakkhu) (12) của Ngài Kiều-Trần-Như (Kondanna) không còn vướng bụi, hết bợn nhơ, với Ngài thấy rằng: "cái gì bao gồm sanh tức phải có diệt " (13).

Lúc Ðức cố gắng Tôn đưa Pháp Luân, chư Thiên trên trái địa ước hoan hô: "Pháp luân này quả thật tốt diệu! không có sa môn, bà la môn, chư Thiên, Ma Vương tốt Phạm Thiên như thế nào trên nạm gian rất có thể giảng được, Ðức cầm Tôn đã chuyển vận Pháp Luân tại vườn cửa Lộc Uyển, chổ Chư-Thiên-Ðọa Xứ (Isipatana) ngay gần Ba-La-Nại (Benares)."

Nghe như vậy chư thiên ở những cung Trời Tứ Ðại Thiên Vương, Ðao Lợi, Dạ Ma, Ðâu Xuất Ðà, Hóa Lạc Thiên, tha hóa Tự Tại, cùng chư Thiên ngơi nghỉ cõi Phạm chúng Thiên, Brahma Purohita, Ðại Phạm Thiên, Thiều quang đãng Thiên, Vô Lượng quang Thiên, quang Âm Thiên, Thiều Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, thay đổi Tịnh Thiên, Quang quả Thiên, Vô Tưởng Thiên, Vô Phiên Thiên, và chư Thiên làm việc cảnh giới trọn vẹn Tinh Khiết, cảnh giới ngôi trường Cửu, Thanh Tịnh, Ðẹp Ðẽ, quang Ðảng và tối Thượng, cũng đồng thanh hoan hô.

Chính tại thời gian ấy, trong phút chốc ấy, tiếng tung hô thấu mang lại cỏi Phạm Thiên. Mười ngàn quả đât ấy chấn động, lung lay với rung chuyển bạo dạn mẽ.

Một hào quang tỏa nắng phát chiếu, rọi sáng cầm cố gian, minh bạch hơn hào quang quẻ của chư Thiên nhiều. Ðức cầm Tôn nói: "Kondanna quả đã bệnh ngộ, Kondanna quả đã triệu chứng ngộ ".

Do kia Ngài Kondanna mang tên là Annata Kondanna (A nhã Kiều trần Như).

Kinh đưa Pháp Luân Dhammcakkappavattana sutta

Chú thích:

Mahavagga tr. 10, Samyutta Nikaya (Tương Ưng Bộ), quyển V, trang 420. bây chừ là Sarnath, địa điểm mà, vào một chi phí kiếp. Ðức vậy Tôn đã hy sinh mạng sinh sống để cứu giúp một nhỏ thỏ loại đang lâm nạn với một thỏ nhỏ chưa sanh. Vào kiếp sống ấy bồ Tát mang tên là Saranganatha, người bảo đảm an toàn loài nai, vì đó mang tên hiện tại của nơi nầy là Sarnath. Kamasukhallikanuyoga. Attakilamathanuyoga. Ðúng theo nghĩa "Người sẽ đến như thế ấy
" tốt "Người vẫn đi như thế ấy." Ðức Phật hay sử dụng hình dung trường đoản cú nầy nhằm tự xưng. khắc chế dục vọng. bệnh ngộ Tứ Diệu Ðế. Thành đạt tứ đạo và bốn quả. Pancupadanakkhandha -- Theo Phật Giáo, dòng được hotline là chúng sanh bao gồm năm đội hay năm uẩn là: sắc đẹp (rupa, đồ vật chất), lâu (Vedana), Tưởng (sanna), Hành (samkhara) cùng Thức (Vinnana). Ðó là năm nguyên tố tâm-vật-lý cấu trúc nên một bọn chúng sanh. Săc gồm những năng lượng và sệt tánh. Tâm gồm những trạng thái chổ chính giữa (cetasikas, trung khu sở). Có tất cả năm mươi hai trọng tâm sở. Trong năm mươi hai trung tâm sở ấy, thọ (vedanna) với Tưởng (sanna) được nhắc như hai team riêng biệt. Năm mươi trung ương sở còn sót lại được gọi thông thường là Hành (samkhara). từng Ðế có bố sắc thái, vậy tứ Ðế gồm toàn bộ mười nhì phương thức. Ám chỉ quả vị A La Hán (arahattaphala). Dhammacakkhu - Pháp Nhãn - có nghĩa là một trong cha thánh đạo: Tu Ðà Hườn, bốn Dà Hàm, với A na Hàm. Khi ấy ngài Kiều nai lưng Như đắc quả Tu Ðà Hườn. Trong tương lai các vị tê cũng đắc Tu Ðà Hườn như vậy. Yam kinci Samudayadhammam sabbam tam nirodha dhammam.

Chân thành cám ơn anh TABTT đã gồm thiện trọng điểm đánh lắp thêm lại bài bác kinh nầy .

Bản lược dịch của HT mê thích Thiện Châu:

Kinh gửi Pháp Luân

Tôi nghe như vầy: 1 thời Thế tôn làm việc trong Lộc Uyển, trên I-si-pa-ta-na, sát Bâ-râ-nâ-si. Lúc bấy giờ, thế Tôn nói với đoàn năm Tỳ kheo rằng:

Có hai điều rất đoan mà fan xuất gia cấm kị theo. Những gì là hai? Một là mê say dục lạc phải chăng hèn, đê tiện, phàm phu, không ích lợi, không tốt cả. Nhì là lao mình trong khổ hạnh, nhức khổ, không cao cả, không ích lợi.

Này những Tỳ kheo, xa lánh nhì điều rất đoan này. Như Lai chánh giác hội chứng ngộ Trung đạo, phát sinh sự thấy, sự hiểu, đưa đến an tịnh, thắng trí, Niết bàn.

Này những Tỳ kheo, núm nào là Trung đạo vị Như lai chánh giác triệu chứng ngộ, phát sinh sự thấy, sự hiểu, đưa đến an tịnh, win trí, Niết bàn? Ðó là Thánh đạo tám ngành, tức là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định.

Này những Tỳ kheo, trọng tâm Thánh đạo này là Trung đạo vì Như Lai chánh giác triệu chứng ngộ, tạo nên sự thấy, sự hiểu, mang đến an tịnh, chiến hạ trí, Niết bàn.

Này những Tỳ kheo, đó là thánh đế về Khổ: sinh là khổ, già là khổ, bệnh dịch là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ ưu óc là khổ, ân oán thù tụ họp là khổ, yêu thích biệt ly là khổ, muốn cầu không được là khổ; tóm lại, năm thủ uẩn là khổ.

Này các Tỳ kheo. Ðây là thánh đế về Khổ nhân: chủ yếu ái dục dẫn cho tái sanh, vị ái hòa hợp với hỷ cùng tham, tìm kiếm kiếm thú vui chỗ này vị trí khác; có nghĩa là dục ái, hữu ái, phi hữu ái.

Này những Tỳ kheo, đó là thánh đế về Khổ diệt: chính là ly tham đoạn khử hoàn toàn, xả bỏ, giải thoát, ko chấp trước ái dục.

Này những Tỳ kheo, đó là thánh đế về con đường mang tới Khổ diệt: chính là Thánh đạo tám ngành, tức là: Chánh tri kiến, Chánh tứ duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định.

Này những Tỳ kheo, đây là thánh đế về Khổ, là điều so với các pháp từ bỏ trước chưa từng nghe, khu vực Ta nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh.

Này các Tỳ kheo, đấy là thánh đế về Khổ cần phải hiểu rõ, là điều đối với các pháp từ bỏ trước trước đó chưa từng nghe, vị trí Ta nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang đãng sinh.

Xem thêm: Win 10 Không Vào Được Mạng Lan, Fix Lỗi Nhanh Nhất

Này những Tỳ kheo, đây là thánh đế về Khổ đã có được hiểu rõ, là điều đối với các pháp từ bỏ trước trước đó chưa từng nghe, nơi Ta nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh.

Này các Tỳ kheo, đây là thánh đế về Khổ nhân, là điều so với các pháp từ bỏ trước chưa từng nghe, vị trí Ta nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang đãng sinh.

Này những Tỳ kheo, đấy là thánh đế về Khổ nhân cần được đoạn trừ, là điều đối với các pháp từ bỏ trước trước đó chưa từng nghe, vị trí Ta nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang quẻ sinh.

Này những Tỳ kheo, đấy là thánh đế về Khổ nhân đã làm được đoạn trừ, là điều đối với các pháp từ bỏ trước chưa từng nghe, chỗ Ta nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang quẻ sinh.

Này các Tỳ kheo, đó là thánh đế về Khổ diệt, là điều đối với các pháp từ trước chưa từng nghe, địa điểm Ta nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh.

Này các Tỳ kheo, đấy là thánh đế về Khổ diệt đã được triệu chứng đạt, là điều so với các pháp từ trước trước đó chưa từng nghe, nơi Ta nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh.

Này những Tỳ kheo, đó là thánh đế về nhỏ đường mang đến Khổ diệt, so với các pháp từ trước trước đó chưa từng nghe, địa điểm Ta nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh.

Này các Tỳ kheo, đó là thánh đế về nhỏ đường mang lại Khổ diệt rất cần được tu tập, là điều đối với các pháp từ trước trước đó chưa từng nghe, vị trí Ta nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang quẻ sinh.

Này những Tỳ kheo, đó là thánh đế về bé đường đưa đến Khổ diệt đã có tu tập, là điều so với các pháp từ bỏ trước trước đó chưa từng nghe, khu vực Ta nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh.

Này những Tỳ kheo, cho đến lúc nào tri kiến như thật về bốn Thánh đế với cha chuyển, mười hai tướng như trên không trả toàn ví dụ nơi Ta, thì khi ấy, Ta ko tự nhận hội chứng đạt Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác trong thế giới với chư Thiên, Ma vương, Phạm Thiên, quần chúng Sa môn, Bà La Môn, Trời và Người.

Này các Tỳ kheo, bao giờ mà tri kiến như thật về tứ Thánh đế với tía chuyển với mười hai tướng trả toàn rõ ràng nơi Ta, thì lúc ấy, Ta bắt đầu tự nhận đã hội chứng đạt Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác trong nhân loại với chư Thiên, Ma Vương, Phạm Thiên, quần chúng Sa môn, Bà La Môn, Trời và Người. Bấy giờ, tri kiến khởi lên chỗ Ta: "Bất đụng là trung khu giải bay của Ta; đây là lần sinh cuối cùng, Ta ko tái sinh nữa".

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, đoàn năm Tỳ kheo hoan tin vui tín thọ lời Phật dạy. Trong khi nghe đến pháp, Tôn trả Kondanna khởi lên pháp nhãn thanh tịnh không ô nhiễm và độc hại như sau: "Tất cả những pháp do nhân duyên khởi ra đa số bị hoại diệt".

HT ham mê Thiện Châu lược dịch

English version:

Samyutta Nikaya, V-420

Setting in Motion the Wheel of the Dhamma

translated by Bhikkhu Bodhi

Thus have I heard. On one occasion the Blessed One was dwelling at Baranasi in the Deer Park at Isipatana. There the Blessed One addressed the bhikkhus of the group of five thus:

"Bhikkhus, these two extremes should not be followed by one who has gone forth into homelessness. What two? The pursuit of sensual happiness in sensual pleasures, which is low, vulgar, the way of worldlings, ignoble, unbeneficial; and the pursuit of self-mortification, which is painful, ignoble, unbeneficial. Without veering towards either of these extremes, the Tathagata has awakened to lớn the middle way, which gives rise lớn vision, which gives rise lớn knowledge, which leads khổng lồ peace, to lớn direct knowledge, to lớn enlightenment, to Nibbana.

"And what, bhikkhus, is that middle way awakened to lớn by the Tathagata, which gives rise to vision, which leads to lớn Nibbana? It is this noble eightfold path; that is, right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. This, bhikkhus, is that middle way awakened khổng lồ by the Tathagata, which gives rise to vision, which gives rise to lớn knowledge, which leads to peace, lớn direct knowledge, to lớn enlightenment, khổng lồ Nibbana.

"Now this, bhikkhus, is the noble truth of suffering: birth is suffering, aging is suffering, illness is suffering, death is suffering; union with what is displeasing is suffering; separation from what is pleasing is suffering; not to lớn get what one wants is suffering; in brief, the five aggregates subject to clinging are suffering.

"Now this, bhikkhus, is the noble truth of the origin of suffering: it is this craving which leads to re-becoming, accompanied by delight & lust, seeking delight here và there; that is, craving for sensual pleasures, craving for becoming, craving for disbecoming.

"Now this, bhikkhus, is the noble truth of the cessation of suffering: it is the remainderless fading away & cessation of that same craving, the giving up and relinquishing of it, freedom from it, non-reliance on it.

"Now this, bhikkhus, is the noble truth of the way leading to the cessation of suffering: it is this noble eightfold path; that is, right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration.

"This is the noble truth of suffering: thus, bhikkhus, in regard to things unheard before, there arose in me vision, knowledge, wisdom, true knowledge, và light.

"This noble truth of suffering is to lớn be fully understood: thus, bhikkhus, in regard to lớn things unheard before, there arose in me vision, knowledge, wisdom, true knowledge, và light.

"This noble truth of suffering has been fully understood: thus, bhikkhus, in regard lớn things unheard before, there arose in me vision, knowledge, wisdom, true knowledge, và light.

"This is the noble truth of the origin of suffering: thus, bhikkhus, in regard to lớn things unheard before, there arose in me vision, knowledge, wisdom, true knowledge, và light.

"This noble truth of the origin of suffering is lớn be abandoned: thus, bhikkhus, in regard lớn things unheard before, there arose in me vision, knowledge, wisdom, true knowledge, and light.

"This noble truth of the origin of suffering has been abandoned: thus, bhikkhus, in regard khổng lồ things unheard before, there arose in me vision, knowledge, wisdom, true knowledge, và light.

"This is the noble truth of the cessation of suffering: thus, bhikkhus, in regard khổng lồ things unheard before, there arose in me vision, knowledge, wisdom, true knowledge, và light.

"This noble truth of the cessation of suffering is to lớn be realized: thus, bhikkhus, in regard khổng lồ things unheard before, there arose in me vision, knowledge, wisdom, true knowledge, & light.

"This noble truth of the cessation of suffering has been realized: thus, bhikkhus, in regard khổng lồ things unheard before, there arose in me vision, knowledge, wisdom, true knowledge, and light.

"This is the noble truth of the way leading lớn the cessation of suffering: thus, bhikkhus, in regard lớn things unheard before, there arose in me vision, knowledge, wisdom, true knowledge, and light.

"This noble truth of the way leading to the cessation of suffering is lớn be developed: thus, bhikkhus, in regard to things unheard before, there arose in me vision, knowledge, wisdom, true knowledge, và light.

"This noble truth of the way leading to the cessation of suffering has been developed: thus, bhikkhus, in regard to lớn things unheard before, there arose in me vision, knowledge, wisdom, true knowledge, and light.

"So long, bhikkhus, as my knowledge và vision of these four noble truths as they really are in their three phases & twelve aspects was not thoroughly purified in this way <*>, I did not claim to have awakened khổng lồ the unsurpassed perfect enlightenment in this world with its devas, Mara, and Brahma, in this generation with its recluses and brahmins, its devas và humans. But when my knowledge and vision of these four noble truths as they really are in their three phases và twelve aspects was thoroughly purified in this way, then I claimed lớn have awakened khổng lồ the unsurpassed perfect enlightenment in this world with its devas, Mara, và Brahma, in this generation with its recluses và brahmins, its devas và humans. The knowledge và the vision arose in me: "Unshakeable is the liberation of my mind. This is my last birth. Now there is no more re-becoming.""

This is what the Blessed One said. Being pleased, the bhikkhus of the group of five delighted in the Blessed One"s statement. And while this discourse was being spoken, there arose in the Venerable Kondanna the dust-free, stainless vision of the Dhamma: "Whatever is subject to origination is all subject khổng lồ cessation."

And when the Wheel of the Dhamma had been mix in motion by the Blessed One, the earth devas raised a cry: "At Baranasi, in the Deer Park at Isipatana, this unsurpassed Wheel of the Dhamma has been set in motion by the Blessed One, which cannot be stopped by any recluse or brahmin or deva or Mara or Brahma or by anyone in the world."

Having heard the cry of the earth devas, the devas of the realm of the Four Great Kings raised a cry: "At Baranasi, in the Deer Park at Isipatana, this unsurpassed Wheel of the Dhamma has been phối in motion by the Blessed One, which cannot be stopped by any recluse or brahmin or deva or Mara or Brahma or by anyone in the world."

Having heard the cry of the devas of the realm of the Four Great Kings, the Tavatimsa devas, the Yama devas, the Tusita devas, the Nimmanarati devas, the Paranimmitavasavatti devas, the devas of Brahma"s company raised a cry: "At Baranasi, in the Deer Park at Isipatana, this unsurpassed Wheel of the Dhamma has been set in motion by the Blessed One, which cannot be stopped by any recluse or brahmin or deva or Mara or Brahma or by anyone in the world."

Thus at that moment, at that instant, at that second, the cry spread as far as the Brahma-world, & this ten thousandfold world-system shook, quaked, & trembled, và an immeasurable glorious radiance appeared in the world surpassing the divine majesty of the devas.

Then the Blessed One uttered this inspired utterance: "Kodanna has indeed understood! Kodanna has indeed understood!" In this way the Venerable Kodanna acquired the name "Anna Kodanna", Kodanna Who Has Understood.

Notes:

<*> The three phases are:

(i) the knowledge of each truth, e.g., "This is the noble truth of suffering"; (ii) the knowledge of the task to be accomplished regarding each truth, e.g., "This noble truth of suffering is khổng lồ be fully understood"; và (iii) the knowledge of accomplishment regarding each truth, e.g., "This noble truth of suffering has been fully understood."

The twelve modes are obtained by applying the three phases to the four truths.